Journal archive for Google Scholar Robot!

Res Dent Sci

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکیVolume 15, Number 3 (2018-10)


The Prevalence of dental caries in deciduous and permanent teeth in Iranian children: A Systematic review and Meta-analysis
بررسی شیوع پوسیدگی دندان های شیری و دایمی کودکان ایرانی : یک مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Immunohistochemical evaluation of angiogenesis in head and neck squamous cell carcinoma. Using CD34 Marker
ارزیابی تراکم عروق خونی کوچک با استفاده ازمارکرCD34 درکارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The prevalence of oral lichen planus and its related factors in patients with thyroid disease referring to Endocrinology and Metabolism Center of Iran University of Medical Sciences 1397-1396
بررسی فراوانی لیکن پلان دهانی و عوامل مرتبط با آن در مبتلایان به بیماری های تیروئید مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1397-1396
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of different concentration of casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate paste added to home bleaching gel on surface roughness of enamel (In-vitro)
بررسی اثر افزودن غلظت های مختلف خمیرکازئین فسفوپپتید-آمورفوس کلسیم فسفات به ژل سفید کنندگی خانگی بر خشونت سطحی مینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Pregabalin Premedication Effect On Postoperative Pain Management In Mandible Fracture Surgery-Double Blind Clinical Trial
تاثیر پیش داروی پره گابالین بر میزان درد پس از جراحی شکستگی فک تحتانی-کارآزمایی بالینی دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison of Wear Resistance of President &Ivoclar Teeth Against Natural Teeth. (In-vitro)
بررسی مقایسه ای مقاومت سایشی دندان های مصنوعی پرزیدنت و ایوکلار در مقابل دندان طبیعی به وسیله اسکنر سه بعدی (آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of SILCA herbal and Crest7 Complete toothpastes on reduction of microbial plaque
مقایسه تاثیر خمیردندان گیاهی SILCA و خمیر دندان Crest7 Complete بر کاهش پلاک میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of instruction effect on Evidence-Based Dentistry (EBD) Knowledge, Attitudes, Access and Confidence and its consistency among Dental Students of Tehran Dental Branch, Islamic Azad University in 2017.
بررسی اثر آموزش دانشجویان بر میزان دانش , نگرش ,دسترسی و اعتماد به منابع در زمینه دندانپزشکی مبتنی بر شواهد ( EBD) و تداوم آن دردانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of unilateral removal of parotid salivary gland effect on Oral health indexes.
بررسی یک ساله تاثیر حذف یکی از غدد بزاقی پاروتید بر شاخصهای سلامت دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison between effects of the injection rate in infiltration technique on pain, anxiety and vital signs of the patients using ICT injection
مقایسه تأثیر سرعت تزریق انفیلتراسیون بر درد، اضطراب و علائم حیاتی بیماران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 2 (2018-7)


Awareness, use and Satisfaction of Dental Assistants of Iranian Medical Digital Library
آگاهی ، استفاده و رضایت دستیاران دندانپزشکی از منابع کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of mandibular canine roots and canals symmetry and related factors in CBCT images of patients referred to Radiology department of Dental branch, Islamic Azad University at 2016.
بررسی شیوع قرینگی ریشه و کانال دندان های کانین فک پایین و عوامل مرتبط با آن در تصاویر CBCT مراجعین به بخش رادیولوژی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال ۱۳۹۵
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of association between asthmatic children and molar-incisor hypomineralization lesion and caries
بررسی ارتباط بیماری آسم با ضایعه هیپومینرالیزاسیون مولراینسایزور و پوسیدگی درکودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of timing for core preparation in the tooth fabricated with post and core casting on the tensile strength
بررسی تاثیر زمان تراش دندان باز سازی شده با پست و کور ریختگی بر میزان استحکام کششی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of debris extrusion in Xp-endo-Shaper and One-Shape rotary systems: in vitro study
مقایسه تاثیر دو سیستم One-ShapeوXp-endo-Shaperبرمیزان دبری خروجی- مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of CPP-ACPF on Microhardness of Enamel before and after exposure to energy drink (in vitro)
بررسی اثر خمیر CPP-ACPF بر ریزسختی مینای دندان قبل و بعد از کاربرد نوشیدنی‌ انرژی زا (in vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر دهانشویه لیسترین بدون الکل برروی تغییر رنگ دو نوع دندان مصنوعی (یاماهاچی و اپل)
بررسی تاثیر دهانشویه لیسترین بدون الکل برروی تغییر رنگ دو نوع دندان مصنوعی (یاماهاچی و اپل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Two Oral Hygiene Learning Methods on Knowledge Among The Last Elementary Class Students
بررسی تاثیر دو روش آموزش بهداشت دهان بر میزان آگاهی دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

comparison of articaine and lidocaine on pain during inferior alveolar nerve block
مقایسه آرتی کایین با لیدوکایین بر میزان درد حین بلاک عصب آلوئولار تحتانی (IANB)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Orthokin toothpaste and mouthwash effects on periodontal indexes in fixed orthodontic patients
بررسی تأ ثیر خمیردندان و دهانشویه orthokin برشاخص های پریودنتال بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 15, Number 1 (2018-4)


First to third year student’s motivation in dental school, Islamic Azad University of Tehran and its relationship with the relevant factors
انگیزه تحصیلی و رابطه آن با برخی عوامل در دانشجویان سال اول تا سوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Musculoskeletal pain and its Related Factors among Zanjan dentists
بررسی شیوع دردهای عضلانی- اسکلتی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان زنجان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between effect of Kefir, Yoghurt and Soy milk on the enamel microhardness
بررسی مقایسه ای اثر کفیر، دوغ و شیر سویا بر ریزسختی مینای دندان های دایمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the relationship between the primary stability of dental implants with bone density estimated by CBCT
ارزیابی ارتباط ثبات اولیه ایمپلنت های دندانی با میزان دانسیته استخوان تخمین زده شده توسط CBCT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of The cutting time of Fiber Post on Bond Strength of Translucent and Opaque Fiber Posts to Root Dentin in Different Sections of Root Canal
تاثیر زمان برش فایبرپست بر استحکام باند به عاج ریشه دو نوع فایبرپست شفاف و اپک درمقاطع مختلف کانال ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of times on fungicidal & fungi static properties of Surfanios solution on Candida Albicans(in vitro)
بررسی تاثیر زمان های مختلف بر خواص فانگوسایدی و فانگواستاتیکی محلول سورفانیوس بر قارچ کاندیدا آلبیکنس ( in vitro )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Amorphous Silica Nanoparticle Size and Content on fracture toughness of a Highly-Filled Dental Composite
بررسی اثر سایز و مقدار ذرات نانو سیلیکای آمورف بر چقرمگی شکست کامپوزیت رزین دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental Office Management-editorial Board
مدیریت مطب دندانپزشکی-نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 4 (2018-1)


A pattern of mutual collaboration in the dental field between years of 2011 to 2015
الگوی همکاری های مشترک در حوزه دندانپزشکی بین سال های 2015-2011
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Academic staff and student's opinion about evaluation of academic staff by students in Tehran Dental Branch, Islamic Azad University
بررسی دیدگاه اساتید ودانشجویان دندانپزشکی درمورد ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان و عوامل مرتبط باآن در سال 1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Is there concordance between clinical diagnosis of mucocutaneus lesions and their pathological reports?
آیا تشخیص بالینی ضایعات پوستی- مخاطی با گزارش آسیب شناسی تطابق دارد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the prevalence of musculoskeletal disorders and its related factors in general dentists of Qazvin in 2016
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل مرتبط با آن در دندانپزشکان عمومی قزوین در سال 1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of periodontal disease with Levenberg-Marquardt algorithm
تشخیص بیماری پریودنتال با استفاده از الگوریتم لونبرگ- مارکواردت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of photodynamic therapy on SLA Titanium discs biocompatibility
بررسی تاثیر فتوداینامیک تراپی بر سازگاری زیستی دیسک های تیتانیومی SLA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Remineralizing Agents on Surface Hardness of Demineralized Lesion
بررسی اثر عوامل رمینرالیزه کننده برریز سختی سطحی ضایعات دمینرالیزه مینایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between bleaching gels of FGM & BOOST along with laser on superficial micro hardness: In vitro study
مقایسه تاثیر ژل های سفید کننده FGM و BOOST همراه با لیزر بر میزان ریزسختی سطحی به روش آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of post-operative edema and ecchymosis between external and internal osteotomy after rhinoplasty
مقایسه‌ی دو روش استئوتومی اینترنال و اکسترنال در ایجاد ادم و اکیموز پری‌اربیتال پس از جراحی راینوپلاستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله فرهنگی-نقش مذهب در رهایی از استرس (2)
مقاله فرهنگی-نقش مذهب در رهایی از استرس (2)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 3 (2017-10)


Scientific output status of Tehran Dental faculties during 2011-2015
وضعیت برونداد علمی دانشکده های دندانپزشکی مستقر در شهر تهران بین سال های (2015-2011)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

evaluate the PH saliva and its related factors in hemodialysis patients in selected hospitals of Tehran city in 1395-96.
بررسی میزان pH بزاق و عوامل مرتبط با آن در بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 96-1395
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the prevalence and severity of Taurodontism and the related factors in panoramic radiographs of patients referring to three dental centers in Tehran in 2015
بررسی شیوع و شدت تارودونتیسم و عوامل مرتبط با آن در کلیشه های رادیوگرافی پانورامیک سه مرکز درمانی دندانپزشکی شهر تهران در سال1394
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zingiber officinale; an anti- Streptococcus mutans herbal drug: which is more suitable?
زنجبیل؛ گیاه دارویی ضد استرپتوکوکوس موتانس- کدام حلال مناسب تر است؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between the effect of Petroselinum Crispum with Nystatin on growth of Candida albicans (in vitro)
مقایسه تاثیر عصاره جعفری با نیستاتین برمیزان رشد کاندیدا البیکانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relationship between cigarette smoking and sIgA
بررسی رابطه ی مصرف سیگار با IgA ترشحی بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effects of education method on the awareness level of dental students in regard with side effects of smoking in the oral cavity
بررسی تاثیرروشهای مختلف آموزش بر میزان آگاهی دانشجویان دندانپزشکی از عوارض مصرف دخانیات در حفره دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the effect of Chitohem powder on coagulation time and the complications following tooth extraction
بررسی تاثیر پودر Chitohem بر زمان لخته شدن خون و عوارض ناشی از خارج نمودن دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Letter to Editor---Comparison of Research Topics in Iranian Dental Latin Journals and their American Peers Indexed in PubMed
نامه به سردبیر-مقایسه زمینه موضوعی مقالات مجلات لاتین دندانپزشکی ایرانی و آمریکایی نمایه شده در PubMed
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 2 (2017-7)


What are the Non-Steroidal treatments of Oral Lichen Planus?
درمان‌های غیر استروئیدی لیکن پلان دهانی کدام هستند؟مروری بر آخرین مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Search Engines and Meta Search Engines in Dentistry Information Retrieval
مقایسه ی موتورها و ابر موتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical effects of chlorhexidine gel in the treatment of chronic periodontitis
بررسی تاثیر کلینیکی ژل کلرهگزیدین در مبتلایان به پریودنتیت مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the relationship between dentoalveolar parameters with Class II subdivision Malocclusion
بررسی رابطه پارامترهای دنتوآلوئولار با بروز مال اکلوژن کلاس II subdivision
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of Mint mouthwash effect on microbial plaque with chlorhexidine, and acceptance of persons
مقایسه تاثیر دهان شویه نعناع با کلر هگزیدین برمیزان پلاک میکروبی، رنگیزه دندانی و پذیرش افراد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of shear bond strength between resins modified glassionomer and composite using 6th and 7th generation of bonding agents.
بررسی میزان استحکام باند برشی بین گلاس آینومر و کامپوزیت با استفاده از عوامل باندینگ نسل ششم و هفتم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of ProTaper and Gates-Glidden Drills On the Remaining Root Dentin Thickness at the Coronal Region of the Root
مقایسه اثر روش آماده سازی دستی با سیستم ProTaper برمیزان ضخامت عاج باقیمانده ریشه در ناحیه کرونال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mucosamin Compound Concentration Effect on Optical Density and Proliferation of Human Fibroblast Cells
بررسی تاثیر غلظت های مختلف ترکیب موکوزامین بر میزان چگالی و رشد سلول های فیبروبلاست انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of the effectiveness of Rose Extract and Diphenhydramine on Aphthus ulcers in Oral mucosa
مقایسه تاثیر عصاره گل سرخ ودیفن هیدرامین برضایعات آفتی مخاط دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 14, Number 1 (2017-4)


A Comparative Review of the Compliance Rate of Abstracts Keywords of Iranian Dental Latin Journals Articles and their American Peers Indexed in PubMed with MeSH 2014
بررسی مقایسه ‌ای میزان انطباق کلیدواژه‌های چکیده مقالات مجلات لاتین دندانپزشکی ایرانی و همتایان آمریکایی آن نمایه شده در MeSH/Pubmed2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge and satisfaction of dental students with the instruction of oral and maxillofacial medicine: Web-based instruction versus the traditional instruction
مقایسه تأثیر روش تدریس مجازی (الکترونیکی ) با روش سخنرانی بر میزان یادگیری دانشجویان دردرس بیماریهای دهان و فک و صورت و رضایتمندی ایشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of IMP3 (Insulin-like growth factor II mRNA binding protein 3) Expression in Oral Squamous Cell Carcinoma, Dysplasia and Hyperkeratosis
بررسی تظاهر نشانگر (IMP3)در اسکواموس سل کارسینوما، دیسپلازی و هایپرکراتوز دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative study of mechanical characteristic of mini implants through implementation of real working condition using finite element method
مقایسه رفتار بیومکانیکال مینی ایمپلنت‌ با اعمال شرایط واقعی کارکرد با استفاده از شبیه‌سازی المان محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Fluoride Gel and Varnish on Remineralization of Initial Caries Lesion of Enamel (In Vitro Study)
مقایسه تاثیر ژل و وارنیش فلوراید بر رمینرالیزاسیون ضایعه ی پوسیدگی اولیه مینا- مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effect of concentration of ginger extract on the growth rate of ActinomycesNaslundicolony (in vitro study)
بررسی تاثیر رقت های مختلف عصاره ی زنجبیل بر میزان رشد کلونی اکتینومایسس نیوزلندی- مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Bulkfill x-tra base and x-tra fill composites on polymerization levels
مقایسه تاثیر کامپوزیت های بالک فیل x-tra base و x-tra fil بر میزان پلیمریزاسیون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of positional accuracy of final casts obtained from three implant impression methods: invitro study
ارزیابی دقت ابعادی کست نهایی حاصل از سه روش قالبگیری از ایمپلنتهای متعدد –مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of macrophage impression in dental pulp inflammation
بررسی نقش سلول های ماکروفاژ در التهابات کانال دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the screw loosening in three implants systems
مقایسه تاثیر سه سیستم ایمپلنت بر میزان شل شدن پیچ اباتمنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مقاله فرهنگی-نقش مذهب در رهایی از استرس(1)
مقاله فرهنگی-نقش مذهب در رهایی از استرس(1)
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 4 (2017-1)


Central dislocation of mandibular condyle into middle cranial fossa: a case report
اینتروژن مرکزی کندیل به داخل میدل کرانیال فوسا : گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

INFLUENCE OF PORTABLE AND ROUTINE X RAY UNITS ON INTRAORAL IMAGE QUALITY
مقایسه تاثیر دستگاه رادیوگرافی پرتابل و معمولی بر کیفیت رادیوگرافی های داخل دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the hydroalcoholic chamomile extract antifungal activity on Candida albicans-Invitro Study
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عصاره ی هیدرو الکلی بابونه بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of diagnostic value of mandibular third molar root relationship with the inferior alveolar nerve canal
بررسی میزان خطای رادیوگرافیک در تشخیص ارتباط ریشه دندان عقل پایین با کانال عصب آلوئولار تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment the role of complement factor I in oral squamous cell carcinoma
بررسی نقش فاکتور کمپلمان I با کارسینوم سلول سنگفرشی دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of relationship between Human body composition and periodontal status
بررسی رابطه Human Body Composition با وضعیت پریودنتال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Contact angle evaluation of two different basic mouth-rinse on two tooth color restorative materials
بررسی زاویه تماس دو نوع دهان شویه با پایه متفاوت بر سطح دو ماده ترمیمی همرنگ دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Glazing and Polishing on color stability of CERAMCO III dental Porcelain in Chlorhexidine mouth rinse
بررسی تاثیر پالیش و گلیز بر تغییر رنگ درپرسلن دندانی CERAMCO III در محیط دهانشویه کلرهگزیدین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Evaluation of the Effect of Different Thicknesses on Polymerization of Bulk Fill Flowable Composites
بررسی تاثیر ضخامت های مختلف ماده بر میزان پلیمریزاسیون در کامپوزیت های بالک فیل فلوابل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 3 (2016-10)


Bifocal Stafne bone defect of parotid: report of a case
کیست استفنه دو کانونی پاروتید- گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Experimental Study on the Effect of Heptane Food Simulating Liquid on the Micro-hardness of Four Different Resin Composites
بررسی تاثیر محلول مشابه غذایی هپتان بر ریزسختی 4 نوع رزین کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effect of halogen and 2th and 3th generation of LED Light cure units on degree of conversion (DC) of three bulk fill composites at the top and bottom surfaces.
مقایسه اثر دستگاه لایت کیور هالوژن با LED نسل دوم و سوم بر درجه پلی مریزاسیون 3 نوع کامپوزیت Bulk fill در سطح فوقانی و تحتانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

comparison of absorbed dose of two CBCT device with intra and extraoral digital radiographies in target organs
مقایسه دوز جذبی دو دستگاه CBCT با رادیوگرافی‌های دیجیتال خارج و داخل دهانی در ارگانهای هدف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of office bleaching 40% on discoloration of 4 composite after aging
بررسی اثر Office Bleaching40% بر تغییر رنگ 4 نوع کامپوزیت رزین پس از aging
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of chlorhexidine and nystatin on the counts of candida albicans’ colonies in different concentrations (An in vitro study)
مقایسه تاثیر غلظت های مختلف کلرهگزیدین و نیستاتین بر تعداد کلونی های کاندیدا آلبیکانس (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of incorporation of UHMWPE fiber and Silica nanoparticles on mechanical properties of dental Composite resin
بررسی اثر افزودن الیاف UHMWPE و نانوذرات سیلیکا بر خواص مکانیکی کامپوزیت های دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of complement factor I in dysplastic and normal oral mucosa using immunohistochemistry
مقایسه بروز فاکتور کمپلمان Iدر مخاط دیسپلاستیک و مخاط طبیعی دهان به روش ایمونوهیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effect of articaine supplementary injection on success rate of inferior alveolar nerve block in irreversible pulpitis
بررسی اثر تزریق تکمیلی انفیلتراسیون آرتیکائین بر میزان موفقیت بی‌حسی عصب آلوئولر تحتانی در پالپیت برگشت ناپذیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 2 (2016-7)


Comparison between digital intraoral radiography (PSP) and Cone Beam CT images in detection internal root resorption (in-vitro study)
مقایسه تصاویر Cone Beam CT و رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی در تشخیص تحلیل داخلی ریشه (In Vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of different bonding agents on shear bond strength of composite to high silver amalgam
بررسی اثر عوامل باندینگ مختلف بر استحکام باندبرشی کامپوزیت به آمالگام با درصد نقره بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of the effectiveness of electronic dental anesthesia and conventional local anesthesia in primary teeth
مقایسه تاثیر کاربرد بی‌حسی الکترونیکی دندان با روش متداول در درمان دندان‌های شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of food-stimulating liquids on water sorption and solubility of nano filled and silorane based resin composites
تاثیر مایعات شبه غذایی بر جذب آب و حلالیت دو نوع کامپوزیت رزین کامپوزیت با بیس سیلوران و نانوفیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of syringe irrigation with RinsEndo on reduction of Enterococcus faecalis in experimentally infected root canal (invitro study)
مقایسه اثر شویندگی سرنگ دستی و RinsEndo درکاهش انتروکوکوس فکالیس درکانال های ریشه عفونی شده به صورت تجربی(invitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the ability of two remineralizing agents and natural saliva on roughness of the bleached enamel (in vitro study)
بررسی اثر دو ماده رمینرالیزه کننده و بزاق طبیعی بر خشونت سطحی مینا پس از BLEACHING
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of disinfectant solutions effect on speed of Cobalt – Chromium Alloy corrosion
مقایسه تاثیر محلول های ضد عفونی کننده بر سرعت خوردگی آلیاژ کروم – کبالت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of bleeding time in the buccal mucosa with IVY method in patients undergoing surgery
مقایسه زمان سیلان به روش مخاطی با روش IVY در بیماران تحت عمل جراحی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 13, Number 1 (2016-4)


Conservative Management of a Large Odontogenic Keratocyst
درمان محافظه کارانه یک تومور وسیع ادونتوژنیک کراتوسیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Association of overweight and Obesity with periodontal diseases: review of the literature
بررسی ارتباط افزایش وزن وچاقی با بیماریهای پریودنتال: مروری 15 ساله بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The immunohistochemical study of angiogenesis in normal oral mucosa and oral lichen planus by CD34 and DC105 markers.
بررسی رابطه ایمونوهیستولوژی آنژیوژنز با لیکن پلان دهانی، با استفاده از نشانگرهای CD105,CD34
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The average number of candida albicans colonies in gingival crevicular fluid in patients with chronic periodontitis
بررسی رابطه تعداد کلونی کاندیدا آلبیکانس در شیار لثه با شدت بیماری پریودنتال مزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dental Findings in Heroin Users: a Case-control study
تظاهرات دندانی در مصرف کنندگان هروئین- مطالعه مورد شاهدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of relation between cigarette smoking and colony count of salivary candida
بررسی رابطه استعمال سیگار با تعداد کلنی های قارچ کاندیدای بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the effects of polish and glaze techniques on color of Stability CERAMCO III
مقایسه اثر تکنیکهای گلیز و پالیش بر رنگ سرامیک CERAMCO III
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Protective Effect of thyroid shield (AKTIF EP 316) on the absorbed dose of thyroid gland in panoramic radiography
بررسی تاثیر محافظ تیروئید AKTIF EP 316 بر میزان دوز جذبی غده تیروئید در رادیوگرافی پانورامیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between efficacy of 980 and 810 nanometer Diode Laser on gingival pigmentation removal
مقایسه دو نوع لیزر دیود 810 و980 نانومتربربرداشت پیگمانتاسیون لثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 4 (2016-1)


Dentist's altitude about Empathy and related factors
بررسی نگرش دندانپزشکان نسبت به همدلی دندانپزشک و بیمار و عوامل مرتبط با آن در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation between mast cell concentration and microvascular density with grade and stage of Oral Squamous cell carcinoma
ارتباط بین تراکم ماست سلها و ریز عروق خونی با grade و stage بیماران مبتلا به کارسینوم سلول سنگفرشی دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of views of faculty members on effective strategies of empowerment and related factors in the Dental Branch of Islamic Azad University in 2014.
بررسی دیدگاه اعضای هیأت علمی در مورد راهکارهای موثر بر توانمندسازی ایشان و عوامل مرتبط در واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1393
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison between Two Different Resolutions of CBCT and Digital Radiography CMOS in Detection of Vertical Root Fracture (in vitro)
بررسی قدرت دو رزولوشن CBCTو رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی CMOS در تشخیص شکستگی عمودی ریشه (In Vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of serum zinc in lichen planus patients and healthy subjects
مقایسه سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به لیکن پلان و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing between the power of CCD and PSP digital intraoral receptors in detection of secondary proximal caries in permanent premolar teeth (In Vitro)
مقایسه قدرت گیرنده های دیجیتال داخل دهانی CCD و PSP در تشخیص پوسیدگی ثانویه پروگزیمالی در دندانهای پرمولر دائمی (In Vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of four different final irrigants on ph changes of external root surface at different times
مقایسه تاثیر چهار نوع شستشو دهنده بر تغییرات pH سطح خارجی ریشه در زمان های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison between Demineralized Bone Matrix and Absorbable Gelatin Sponge on preservation of the extraction socket bone level
مقایسه Demineralized Bone Matrix و Absorbable Gelatin Sponge بر حفظ ارتفاع استخوان ساکت دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Probiotic Yogurt on Oral Malodor by Organoleptic method
ارزیابی تأثیرماست پروبیوتیک بر بوی بد دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 3 (2015-10)


Evaluation of Optimal Anticoagulation (Heart Valve –Stents-Atrial fibrillation…) Regime in Patients Who Need Dentistry Intervention: Review of Article
بررسی داروهای ضد انعقادی در بیماران نیازمند به مداخلات دندانپزشکی- مروری بر مقالات و بررسی آخرین دستورالعمل‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of two different position in MINB injection on anxiety
مقایسه میزان اضطراب در تزریق بلاک عصب چانه ای ثنایایی(MINB) در دو موقعیت مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Failure assessment of pediatric dental treatment under general anesthesia
بررسی میزان موفقیت درمانهای دندانپزشکی کودکان تحت بیهوشی عمومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Epidemiology of oral,head and neck malignant melanoma in an Iranian population during 11 –year perio
بررسی فراوانی ملانوم بدخیم سر و گردن در دوره 11 ساله در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trends in reasons for Extraction of Permanent Teeth in an Iranian Population, A 13-year follow-up Study
بررسی روند تغییرات علل خارج کردن دندان های دائمی در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Evaluation of Posterior Resin Composite and Glass Ionomer Cement Restorations in Primary Teeth: 18-Month Results
مقایسه بالینی یک نوع کامپوزیت خلفی با سمان گلاس آینومردر ترمیم دندان های شیری (پیگیری 18 ماهه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Microleakage of Concise Fissure Sealant after Curing by Different Methods: In ‏vitro study
مقایسه ریزنشت فیشور سیلنت” Concise” پس از نوردهی با روش های متفاوت در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Fiber Tape Placement effect on Fracture Resistance of Incisal Composite Restoration of Anterior Teeth in Various Thicknesses. (In-vitro)
بررسی اثر کاربردی یک فایبر نواری بر مقاومت به شکست ترمیم کامپوزیتی لبه اینسیزال دندان‌های قدامی در ضخامت‌های مختلف (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Different Surface Treatments on Flexural Strength and Modulus of Elasticity of Fiber Posts
تاثیر روشهای مختلف آماده سازی سطحی بر استحکام خمشی و ضریب کشسانی پستهای تقویت شده با فایبر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 2 (2015-7)


Conservative approach for ameloblastoma in an adolescent patient : A case report and review of litratures
درمان محافظه کارانه آملوبلاستوما: گزارش یک مورد و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The evaluation of the verbal and pamphlet oral hygiene instruction techniques'seffects on periodontal status of removable partiale denture wearers
بررسی تاثیر آموزش بهداشت به صورت شفاهی و پمفلت آموزشی بر وضعیت شاخص های پریودنتال در بیماران دارای پروتز پارسیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying of OTC Bleaching Material effects on Microhardness of Enamel
بررسی اثر مواد OTC Bleaching بر روی ریزسختی مینا (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Photodynamic Therapy as Adjunctive Periodontal Therapy on TNF- Level in Gingival Crevicular Fluid
تأثیر درمان فتودینامیک به عنوان درمان جانبی پریودنتال بر سطح TNF-α مایع شیار لثه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Antimicrobial effect of different calcium hydroxide's preparation methods on root canal microrganisms : an invitro study
بررسی اثر ضد میکروبی چند روش آماده سازی هیدروکسید کلسیم بر میکروارگانیسم های کانال ریشه -مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of three disinfectant materials:Nanosil D2,2%Deconex and %.25%SodiumHypochlorite on dimentional changes of Bayer Alginate
بررسی اثر سه ماده ضدعفونی کننده نانوسیل D2 ، دکونکس 2% و هیپوکلریت سدیم 5/25% بر تغییرات ابعادی ماده قالبگیری آلژینات بایر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison different methods of gutta percha removal after obturation on apical leakage.
مقایسه تاثیر روشهای مختلف خالی کردن گوتاپرکا جهت تهیه فضای پست بر میزان ریزنشت آپیکالی کانال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of curing flowable composite lining on microleakage in class II composite restorations: An in vitro study
بررسی اثر کیور کردن کامپوزیت سیال بر ریزنشت ترمیم های کامپوزیتی کلاس دو -مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cytotoxicity evaluation of Pro Root MTA, and Portland Cement on L929 fibroblasts
بررسی سمیت سلولی Pro Root MTA و سیمان پرتلند بر روی سلول های فیبروبلاست L929
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 12, Number 1 (2015-4)


Myoepithelioma of the palate: a Case Report
گزارش یک مورد میواپی تلیومای ناحیه کام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Permanent mandibular incisor with an accessory root: a case report and orthodontic treatment plan
انسیزور دایمی فک پایین با ریشه فرعی- معرفی یک مورد و طرح درمان ارتودنسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of root canal configuration in the mandibular left and right second premolars: a CBCT study in an Iranian population
بررسی مقایسه ای ساختار کانال ریشه در دندان های پرمولر دوم مندیبل سمت چپ و راست: مطالعه CBCT در یک جمعیت ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the efficacy of two types of carbamide peroxide used for intracoronal bleaching of endodontically treated teeth (in vitro)
مقایسه تاثیر دو نوع کاربامید پراکساید در سفید کردن دندانهای اندو شده (in-vitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro comparison of the antimicrobial efficacy of Zataria multiflora®, Chlorhexidine and Sodium Hypochlorite against Enterococcus faecalis and Candida albicans
بررسی تاثیر اسانس آویشن شیرازی، کلرهگزیدین و هیپوکلریت سدیم بر انتروکوکوس فکالیس و کاندیدا آلبیکنس (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Acidulated Phosphate Fluoride (APF) etching duration on the shear bond strength between a Lithium Disilicate-based Glass Ceramic and Composite Resin
اثر زمانهای مختلف اچ فلوراید فسفاته اسیدی ((APF جهت آماده سازی سطح سرامیک لیتیوم دی سیلیکات بر روی استحکام باند برشی کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical comparison of anti-plaque efficacy between Iranian and Spanish mouthwashes containing 0.12% Chlorhexidine and 0.05% Sodium Fluoride
مقایسه اثر بالینی دو دهانشویه ی ایرانی و خارجی حاوی کلرهگزیدین و سدیم فلوراید بر میزان برداشت پلاک دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of acupressure on the gag reflex
بررسی تاثیر طب فشاری بر واکنش تهوع ناشی از معاینات دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative evaluation of root canal configuration in the mandibular left and right second premolars: a CBCT study in an Iranian population
کارآیی و عوارض غلظت های مختلف کارباماید پراکساید برای سفید کردن دندان ها: کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده دوسوکور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 4 (2015-1)


Solitary Neurofibroma of the Lip: Report of a rare case
نوروفیبروم منفرد لب: گزارش یک مورد نادر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Apical closure in a necrotic immature tooth by Revascularization therapy using Platelet-Rich Fibrin: a case report
گزارش یک مورد بسته شدن اپکس دندان نابالغ نکروزه انسانی در پی درمان ریواسکولاریزاسیون با استفاده از (PRF (Platelet-Rich Fibrin
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The comparison of GCF and Salivary level of ALP in smokers, non-smokers with periodontitis and in healthy subjects
مقایسه میزان سطح بزاقی و مایع شیار لثه ای آلکالین فسفاتاز دربیماران پریودنتیت سیگاری، غیرسیگاری و افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cephalometric analysis of Hyoid bone position in different jaw dysplasias
مقایسه موقعیت استخوان هایوئید در دیسپلازی های مختلف فکین در لترال سفالوگرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proximal Dental Enamel Caries Diagnosis in Digital Radiography with and without Sharpening Enhancement Filter (In vitro)
بررسی قدرت رادیوگرافی دیجیتال با و بدون گزینه نرم افزاری sharpening در تشخیص پوسیدگی پروگزیمال مینا در دندان های پرمولر (invitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Fluoride Uptake into Dental Enamel From Two Types of Sodium Fluoride Varnishes (In vitro)
مقایسه‌ی آزمایشگاهی میزان جذب مینایی فلوراید از دو نوع وارنیش سدیم فلوراید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison of the Effect of three Direct Composite Restoration Techniques on the Fracture Resistance of Endodontically Treated Maxillary Premolars
مقایسه تاثیر سه تکنیک ترمیم کامپوزیت مستقیم ، بر میزان مقاومت به شکست دندان های پره مولر درمان ریشه شده مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of the effect of disto-labially inclined implant and Locator attachment on retention and longevity of implant-supported overdentures
تعیین تأثیر مقادیر مختلف انحراف دیستولبیالی ایمپلنت و اتچمنت Locator بر میزان گیر و طول عمر اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت (Invitro)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of fluoride release from three different Glass-ionomer luting cements at different time intervals
بررسی میزان آزادسازی فلوراید از سه نوع سمان گلاس آینومر لوتینگ در زمانهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unacceptable performance in oral health related quality of life assessments in Iran (letter to editor)
عملکرد غیرقابل قبول در زمینه انجام مطالعات کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در ایران -نامه به سردبیر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2014-10)


Evaluating the Quality of Life in Patients with Oral Squamous Cell Carcinoma and the Associated Factors in those Referring to Imam Khomeini Cancer Institute, 2012
بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان به اسکواموس سل کارسینومای دهانی و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به انستیتو کانسر امام خمینی در سال1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Fine Motor Skills and Tooth Brushing Skills in 5-6 Year Olds in Tehran
بررسی مهارت های ظریف حرکتی ومهارت مسواک زدن در کودکان 6-5 ساله شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Discoloration Effect of Tea on Kalore and Gradia Composites
بررسی تاثیر چای برمیزان تغییررنگ کامپوزیت های Kalore و Gradia
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Effect of Four Chemical Disinfectants on Surface Roughness of Acrylic Resin Denture Base Material (in vitro evaluation)
بررسی تاثیر4 نوع ماده ی ضدعفونی کننده ی شیمیایی برروی خشونت سطحی رزین های آکریلی بیس دنچر در شرایط آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Disinfecting Effect of Microwave and 0.1% Sodium Hypochlorite on Contaminated Toothbrushes
بررسی اثر ضدعفونی کنندگی ماکرویو و هیپوکلریت سدیم 0/1 درصد بر مسواک های آلوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Self-adhesive Resin Cements and Self-etching Bonding System on Retentive Strength of DT light Fiber Post: an in-vitro study
مقایسه تاثیر سمانهای رزینی سلف ادهزیو و سمانهای رزینی با سیستم باندینگ سلف اچ بر میزان گیر فایبرپست DT light
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effect of Storage Time on Dimensional Changes of Two Alginate Impression Materials (Golchay & Bayer)
مقایسه تاثیرزمان نگهداری برتغییرات ابعادی دونوع مختلف ماده قالبگیری آلژینات( گلچای و بایر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Comparative Study of Collagen Membrane and Space Maker Usage versus Sub epithelial Connective Tissue Graft (modified method) in Gingival Recession Treatment
مقایسه کلینیکی استفاده از غشاء کلاژن و فضاساز با پیوند آزاد نسج همبند زیر اپی تلیالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Effect of Doxycycline and Licorice on Chronic Periodontitis – A Clinical Trial Study
مقایسه اثر داکسی سایکلین با شیرین بیان بر پریودنتیت مزمن – مطالعه کارآزمایی بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Clinical Comparison of Using a Single Episode of Photodynamic Therapy as an Adjunct Treatment vs. Ultrasonic Scaling in Treatment of Periodontitis
مقایسه کلینیکی کاربرد یک سیکل منفرد درمان فوتودینامیک به عنوان مکمل جرم گیری با جرمگیری توسط اولتراسونیک در درمان پریودنتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2014-7)


Reliability and Validity of the Modified Retranslated Persian Version of Child Dental Anxiety Scale in Comparison with Corah’s Dental Anxiety Scale and Venham Picture Test
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه MCDAS باز ترجمه فارسی و مقایسه با پرسشنامه کورا و وینهام در سنجش اضطراب کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fluoride Content of Packaged Milk and Infant Formulas in Tehran
بررسی میزان فلوراید شیرهای بسته بندی و شیرخشک های پرمصرف شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Cone-Beam Computed Tomography compared to Conventional Periapical Radiography in Detecting Strip Root Perforations
مقایسه قدرت CBCT و رادیوگرافی معمولی در تشخیص سوراخ شدگی نواری ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tissue Eosinophilia in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
بررسی فراوانی ائوزینوفیلی بافتی در سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Coffee on Color Discoloration of Three Nano Composites(in vitro)
بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ سه نوع کامپوزیت نانو- مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Bonding Agents on the Microleakage of Fissure Sealants (in vitro)
.بررسی تأثیر دو نوع باندینگ بر میزان ریزنشت فیشورسیلانت- مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Antimicrobial Efficacy of MTAD, Chlorhexidine and Sodium Hypochlorite on Aerobic Microorganisms in Necrotic Root Canals: an Invivo Study
مقایسه تاثیر MTAD ، کلر هگزیدین و هیپوکلریت سدیم بر میکروارگانیسم های هوازی کانال ریشه دندان های نکروزه (invivo)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Placebo Medication on Pain Perception During Scaling and Root planning
بررسی اثر دارونما بر ادراک درد حین انجام جرمگیری و تسطیح سطح ریشه دندان ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Stress on Metal ion Release in Saliva of Patients Treated with Fixed Orthodontic - A pilot study
بررسی اثر استرس بر میزان آزاد سازی یون های فلزی در بزاق بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of Acupuncture in reduction of the Gag Reflex in Patients Requiring Upper Alginate Impression
بررسی تاثیر طب سوزنی برکاهش رفلکس تهوع حین قالبگیری آلژینات فک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the implant stability and radiographic crestal bone loss between HA/coated and RBM short Dentis implants in posterior maxilla.
مقایسه تاثیر ایمپلنت‌های کوتاه HA/ coated و RBM سیستم Dentis بر میزان ثبات و تحلیل کرستال رادیوگرافیک در ناحیه خلف ماگزیلا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2014-4)


The analysis of correlation between facial width and mesiodistal width of maxillary anterior teeth
بررسی همبستگی بین عرض صورت و عرض مزیودیستال تاج کلینیکی دندان های سانترال فک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficacy of digital panoramic radiography devices and CBCT in measuring the minimum distance between the floor of maxillary sinus and the alveolar crest (A comparison)
مقایسه دقت دستگاه های رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال و CBCT در برآورد فاصله Cortex کف سینوس ماگزیلا تا کرست آلوئول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the association between passive smoking with total antioxidant capacity and salivary lipid peroxidation levels in 12 to 15 year old adolescents
بررسی ارتباط سیگاری غیر فعال و میزان ظرفیت آنتی اکسیدان تام و پراکسیداسیون لیپیدی بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salivary cortisol levels and moderate to severe periodontitis
بررسی رابطه میزان کورتیزول بزاقی با پریودنتیت متوسط تا شدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantification of Dental Electrical Parameters to Measure the Caries Depth
کمی سازی پارامترهای الکتریکی دندان به منظور سنجش میزان و عمق پوسیدگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stability and duration of antifungal effects of Nystatin and Fluconazole mixed with a tissue conditioner on colonization of Candida Albicans (in vitro)
بررسی تاثیر ترکیب نیستاتین و فلوکونازول با ماده بهسازی بافت بر وضعیت کلونیزاسیون کاندیدا آلبیکنس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the effect of tea solution on color stability of three dental composite (In Vitro)
بررسی اثر محلول چای بر ثبات رنگ سه نوع کامپوزیت دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing Antibacterial Effects of Sodium Diclofenac, Mixture of Diclofenac and Streptomycin, Tri-antibiotic and Calcium Hydroxide against enterococcus faecali
مقایسه اثر آنتی‌باکتریال دیکلوفناک سدیم، ترکیب دیکلوفناک و استرپتومایسین، تری‌آنتی بیوتیک و کلسیم هیدروکساید بر روی بیوفیلم انتروکوکوس فکالیس در محیط آگارخونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of Hydrogen peroxide white strip on saliva pH (In vivo)
بررسی اثر نوار سفید کننده هیدروژن پراکساید بر pH بزاق Invivo
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2014-1)


Clear Cell Odontogenic Carcinoma of mandible - a case report
گزارش یک مورد Clear Cell OdontogenicCarcinomaدر فک پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Tc99m Labeling on The Survival Rate of Dental Pulp Stem Cells
استخراج سلولهای بنیادین از بافت پالپ دندانهای شیری انسان و نشاندارسازی آنهابا تکنسیم 99m
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Investigation into the Frequency and Type of Artifacts in Oral Histopathologic Slides
بررسی فراوانی انواع آرتیفکتهای موجود دراسلایدهای هیستوپاتولوژیک فک و دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Mental Health and Oral Health Related Quality of Life in Patients with Oral Lichen Planus
بررسی سلامت روانی وکیفیت زندگی وابسته به سلامت دهان در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Solid Waste Products Disposed by Dental Clinics in Shiraz
مطالعه‌ی پسماندهای دندانپزشکی تولیدی در مطب‌های دندانپزشکی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Sub-Mucosal injection of Dexamethasone on Postoperative Eedema after Bilateral Sagittal Split Ramus Osteotomy (BSSRO)
بررسی تاثیر تزریق زیر مخاطی دگزامتازون بر ادم متعاقب استئوتومی دو طرفهSagital Split Ramus
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Ledermix and a New Formulated Medicament on Enterococcus Faecails (In Vitro)
مقایسه تاثیر غلظت های مختلف لدرمیکس با داروی با فورمولاسیون جدید، بر علیه اینترکوکوس فکالیس (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of SUAB2 Impregnated Dental Floss on Periodontal Indices
بررسی تأثیر نخ دندان آغشته به محلول SUAB2 بر شاخص های پریودنتال در مبتلایان به بیماری ژنژیویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Mandible Orientation on Reliability and Reproducibility of Linear Measurements Using Cone-Beam Computed Tomography
تاثیر تغییر موقعیت مندیبل برروی قابلیت اطمینان و تجدیدپذیری اندازه‌گیریهای خطی در تصاویر CBCT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anti-Plaque Efficacy of Chlorhexidine Mouthrinses With and without Alcohol
تاثیر دهانشویه‌های کلرهگزیدین با و بدون الکل بر پلاک میکروبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

به قلم سردبیر- چه کسی می تواند نویسنده یک مقاله علمی باشد؟
به قلم سردبیر- چه کسی می تواند نویسنده یک مقاله علمی باشد؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2013-9)


Medical students' clinical skill rate in diagnosis of oral mucosal disease at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
بررسی میزان مهارت دانشجویان پزشکی در تشخیص بیماریهای مخاطی دهان وعملکرد آنها در درمان این بیماریها در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the periodontal status among the institutionalized Iranian elderly supervised by Behzisti Organization in Tehran (2011)
بررسی وضعیت پریودنتال و عوامل مرتبط با آن در خانه های سالمندان مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران در سال 1390
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Observer Reliability in identification of Three-Dimensional Cephalometric Landmarks on CBCT Images
تعیین پایایی مشاهده گر در شناسایی لندمارکهای سفالومتری سه بعدی بر روی تصاویر CBCT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of Digital Subtraction Radiography for the detection of secondary caries in permanent molars(in vitro study)
بررسی دقت رادیوگرافی دیجیتال تفریقی در تشخیص پوسیدگی های ثانویه در دندانهای مولر دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the fracture resistance of endodontically treated teeth restored with two different types of quartz fiber posts (in vitro)
مقایسه تاثیر دو نوع پست غیر فلزی Single taper و Double taperبر مقاومت به شکست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of calcium hydroxide paste in combination with different vehicles on the pH of the root surface dentin
بررسی تاثیر خمیر هیدروکسید کلسیم با حامل های مختلف بر pH سطحی عاج ریشه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of white strip bleaching on enamel surface roughness (In vitro study)
بررسی اثر نوار سفید کننده دندان بر میزان خشونت سطحی مینا– (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effects of four different surface treatment methods on the Streptococcus mutans adhesion to dental porcelain
بررسی تأثیر چهار حالت آماده سازی سطح پرسلن برمیزان چسبندگی استرپتوکوک موتانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of probiotic yoghurt on the salivary PH of orthodontic patients- A clinical trial study
بررسی اثر ماست پروبیوتیک بر pH بزاق در بیماران ارتودنسی (کار آزمایی بالینی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Amylase, Papaein and Pepsin enzyme solutions on Candida biofilm formed on acrylic resin plates
تاثیر آنزیمهای آمیلاز، پپسین و پاپایین بر میزان کاندیدایی قطعات رزین آکریل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2013-7)


Bisphosphonate related osteonecrosis of the jaw : A case report
استئونکروز استخوان فک ثانویه به مصرف بیس فسفونات ها : گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Endodontic Management of Second Maxillary Molars with Two Palatal Canals
درمان اندودنتیک مولرهای دوم ماگزیلا با دو کانال پالاتال، گزارش سه مورد و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

P53 Protein Expression and its Correlation with Prognosis of Oral Squamous Cell Carcinoma
مروری برارتباط پروتئین P53 و پیش آگهی ضایعات SCC دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relation between Gummy Smile and Short Anterior teeth Clinical Crown
نقش کوتاه بودن طول تاج کلینیکی دندان قدامی درلبخند لثه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correlation of Antero Posterior Jaw Anomalies and Morphology of the Cervical Vertebra
بررسی رابطه مرفولوژی مهره های گردن با ناهنجاری های بعد قدامی – خلفی فکین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Self-etch versus self-adhesive resin cements: effect on shear bond strength of fiber posts to dentin
بررسی تاثیر دو نوع سمان رزینی Self-etch و Self-adhesive بر استحکام باند برشی پست فایبر با عاج دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the accuracy of frameworks with splint impression technique on implant-supported prostheses
ارزیابی میزان دقت فریم های حاصل از قالبگیری به روش اسپلینت اجزای پروتزهای با ساپورت ایمپلنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fluoride Uptake by Enamel of Deciduous Teeth from 3 Types of Self Cured Glass Ionomer Cements (A Comparative, In-Vitro study)
مقایسه تاثیر سه نوع گلاس آینومر سلف کیوربر میزان جذب فلوراید مینای دندان شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of sucrose-containing drugs on the pH of dental plaque in pediatrics
بررسی تاثیر داروهای حاوی ساکارز کودکان بر pH پلاک دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of absorbed dose in target organs using conventional and digital panoramic radiography
مقایسه تاثیر رادیوگرافی پانورامیک معمولی و دیجیتال بر دوز جذبی ارگانهای هدف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of a probiotic yogurt produced in Iran on the salivary counts of Streptococcus mutans
مطالعه اثر یک نوع ماست پروبیوتیک تولید ایران بر میزان استرپتوکوک موتانس بزاق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Cytotoxic Activities of Iranian Orthodox Black Tea Extract (BTE) on Oral Squamous Cell Carcinoma (KB cell line)
بررسی اثرسایتوتوکسیک عصاره تام هیدرومتانولی حاصل از چای سیاه ارتودکس ایرانی بر سلولهای سرطانی KB (مدل سلولی اسکواموس سل کارسینوما)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2013-4)


مقایسه تاثیر سه نوع گلاس آینومر سلف کیوربر میزان جذب فلوراید مینای دندان شیری
مقایسه تاثیر سه نوع گلاس آینومر سلف کیوربر میزان جذب فلوراید مینای دندان شیری
| [Abstract-FA] | [XML] |

Submandibular Metastatic Melanoma with unknown origin. A Case Report
متاستاتیک‌ ملانومای ناحیه تحت فکی با منشا ناشناخته – گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Adequacy of Direct Digital Radiography (DDR) Compared to Conventional Radiography in Detection of Mechanically Created Bone Lesions
مقایسه دقت روش‌های رادیوگرافی معمولی و دیجیتال در تشخیص ضایعات استخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Attitude of Faculty Members Towards Professional Ethics at Hamadan University School of Dentistry
بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هیات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Saliva Levels of IL-4 and IFN gamma in patients with Oral Lichen Planus
بررسی میزان IFN-δ و IL-4 در بزاق مبتلایان به لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Adequacy of Digital Periapicals, Panoramic, and CBCT Images in Determination of the Linear Measurements Between the Inferior Border of Nasal Cavity and Alveolar Crest ( A Comparison)
مقایسه دقت رادیوگرافی پری اپیکال دیجیتال، پانورامیک دیجیتال و CBCTدر تعیین فاصله کف حفره بینی تا لبه استخوان آلوئول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Practical-theory Teaching Method with Theory-Practical Method on Learning and Student Satisfaction in Dental Anatomy
مقایسه روش تدریس عملی-تئوری با تئوری-عملی بر یادگیری درس مورفولوژی دندان و رضایتمندی دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Iranian and Imported Tea on Composite Resin Color Change-An Invitro Study
بررسی اثر چای ایرانی و وارداتی بر تغییر رنگ کامپوزیت رزین دندانی- مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Time Storage on the Dimensional Changes of Hydrogam 5 Alginate
تاثیر زمان نگهداری قالب آلژیناتی بر تغییرات ابعادی آلژینات هیدروگام 5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Time on the Release of Metal Ions From Orthodontic BracketsManufactured By Different Companies
بررسی تاثیر زمان بر میزان آزادسازی یونهای فلزی از براکت های ارتودنسی ساخته شده توسط شرکتهای مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of dPTFE and FGG for socket bone augmentation: A clinical and histological study
مقایسه تاثیر غشاء پلی تترافلورواتیلن متراکم با پیوند آزاد لثه بر میزان حفظ و استخوان سازی ساکت دندانی (بررسی بالینی و میکروسکوپی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2013-1)


Primary intraosseous Adenoid Cystic Carcinoma of the anterior portion of mandible: A Case Report
گزارش یک مورد آدنوئید سیستیک کار سینومای اولیه در قدام فک پائین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of Dental Implant Surface Modifications
مروری بر تغییرات سطوح ایمپلنت های دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Martial Arts instructor Knowledge About Tooth Avulsion And Associated Factors in Stadiums of Tehran in 2009
بررسی آگاهی مربیان زن ورزش‌های رزمی از نحوه برخورد با Avulsionوعوامل مرتبط با آن در ورزشگاه‌های شهر تهران در سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of EGFR Expression in Oral Squamous Cell Carcinoma (OSCC)
بررسی بیان نشانگرEGFR در اسکواموس سل کارسینومای دهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Aging, Staining and Bleaching on Diagnodent Findings in Composite Fillings (In Vitro)
بررسی تاثیرAging ، Staining وBleaching بر یافته های Diagnodent در ترمیم های کامپوزیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Nutrition Pattern on The Amount of Salivary Streptococcus Mutans Among 5 Years old Children of Tehran
بررسی نقش تغذیه کودک در دوران شیرخوارگی در مقادیر استرپتوکک موتانس بزاق در کودکان 5 ساله شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The efficacy of LED light curing units compared to QHT units in terms of microleakage in resin restorations
مقایسه تاثیر دستگاههای LED با QHT بر میزان ریزنشت ترمیم کامپوزیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Serum Vitamin B12 and Folic Acid levels in Oral Lichen Planus
بررسی سطح سرمی ویتامین B12 و اسیدفولیک با لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the antibacterial activity of various concentrations of Nigella Sativa and Nanosilver on the growth of S.sanguis and S. mutans
مقایسه تاثیرغلظت های مختلف سیاه دانه و نانوسیلور بر میزان رشد باکتری های دهانی استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سنگوئیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2012-10)


Talon Cusp: Case Report and Literature Review
تالون کاسپ: گزارش یک مورد و مروری بر مقالات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Oral Lichen Planus and Dental Amalgam Restorations
بررسی ارتباط بین ترمیم‌های آمالگام و لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Oral Health Assessment Index (GOHAI) Validity in Iranian Elderly Population
بازترجمه فارسی و تعیین اعتبار کاربرد GOHAI برای ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در افراد مسن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Radiographic Evaluation of The Inhibitory Effect of Ceno-Bone on Alveolar Bone Resorption after Tooth Extraction
بررسی رادیوگرافیک تاثیر ماده آلوگرفت Ceno-Bone در جلوگیری از تحلیل استخوان آلوئول پس از خارج کردن دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Tooth Wear in Four Artificial Acrylic Teeth (An Invitro Study)
مقایسه چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی از نظر سایش (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Diagnostic Precision of Intra Oral Digital Radiography in Detection of Dentinal Occlusal Caries in Primery Molars (An Invitro Study)
بررسی قدرت دستگاه رادیوگرافی دیجیتال داخل دهانی در تشخیص پوسیدگی های اکلوزال عاجی در دندانهای شیری (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Beam Hardening Artifacts in Dental Implant Scans Made by CBCT Versus CT
مقایسه تاثیر CBCT با CT بر میزان آرتیفکت‌های اسکن ایمپلنت‌های دندانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Craniofacial Anthropometric Analysis in a Group of Iranian Adults.
‌بررسی شاخص های آنتروپومتریک سر و صورت در گروهی از بالغین ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Comparison Between Anxiety, Level of Salivary Cortisol &SIgAIn Oral Lichen Planus
بررسی رابطه اضطراب، سطح کورتیزول و IgA بزاقی با لیکن پلان دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Treatment Success Rate in Single Vs. Double Retained Mandibular over Dentures Following Immediate Loading
مقایسه تاثیر بارگذاری فوری اوردنچر فک پایین متکی بر یک ایمپلنت میانی با دو ایمپلنت طرفی بر میزان موفقیت درمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tissue Eosinophilia in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
بررسی فراوانی ائوزینوفیلی بافتی در سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2012-6)


The Prevalence of Oral Mucosal Lesions and Associated Factors in Pathology Department of Tehran Cancer Institute of Imam Khomeini Hospital since 2000 to 2010
بررسی فراوانی ضایعات مخاطی دهان و عوامل مرتبط با آن در انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی از سال 1379 تا 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Gingival Thickness and Related Factors in a Group of Iranian Adults
بررسی ضخامت لثه و عوامل مرتبط با آن در گروهی از بالغین ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Prevalence of Tongue Lesions Among Qazvin High School Students
شیوع ضایعات زبانی در دانش آموزان شهر قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence of Temporomandibular Disorders in Children age 7-9 years in Primary Schools of Tehran
بررسی شیوع اختلالات مفصل گیجگاهی فکی در کودکان 9-7 ساله مدارس ابتدائی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Salivary Flow Rate and Alpha Amylase Levels in Type II Diabetic Patients Vs. Healthy Subjuects
مقایسه میزان آلفا آمیلاز و جریان بزاق در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو با افراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating The Prevalence of White Spot Lesions and Related Factors in Orthodontic Patients of Two Orthodontic Departments
بررسی شیوع ضایعات سفید دندانی در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به دو بخش آموزشی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Accuracy of Dental Panoramic Radiography In Assessment of Position and Root Morphology of Third Molar Teeth
بررسی دقت رادیوگرافی دنتال پانورامیک در تعیین موقعیت و مورفولوژی ریشه دندان مولر سوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Effects of Triamcinolone Acetonid 0.1% and Diclofenac 1% in Patients with Recurrent Aphthous Stomatitis.
مقایسه اثر تریامسینولون استوناید 0/1 درصد و دیکلوفناک 1% در مبتلایان به آفت مینور دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of 0.2 % Chlorhexidine Gel in Prevention of Pain and Dry Socket Following Mandibular Third Molar Surgery
بررسی تاثیر ژل کلرهگزیدین 0/2 درصد در پیشگیری از درد و بروز حفره خشک در بیماران تحت جراحی دندان‌های نهفته مولر سوم فک پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Action research for controlling bacterial contamination of surgery Sets sterilized by CSR war autoclave
اقدام پژوهی جهت کنترل آلودگی ستهای جراحی استریل شده در اتوکلاوهای CSR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2012-5)


Basal cell nevus syndrome (Gorlin-Goltz) : A Case Report
سندرم بازال سل نووس(گورلین و گولتز)- گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Mast Cells in Lichen Planus and Oral Lichenoid Reaction With Toluidine Blue
بررسی مقایسه ای ماست سلها در لیکن پلان و واکنش لیکنوئید دهان با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Antibacterial Effects Of Three Disinfectant Solutions On Dental Operatory Surfaces
بررسی اثر ضد باکتری سه محلول ضد عفونی کننده بر آلودگی سطوح دندانپزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fluoride Release from Three Self-Cured Glassinomers in Distilled Water and Artificial Saliva
بررسی میزان آزادسازی فلوراید سه نوع گلاس آیونومر سلف کیوردر آب مقطر و بزاق مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Final Apical File Size On Residual Dentin Thickness Of Apical Third Of Canal (In Vitro)
بررسی اثر اندازه فایل نهایی بر ضخامت عاج باقی‌مانده یک سوم اپیکالی (مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison Of The Influence Of 3 Types Of Denture Cleanser On Color Change Of Acrylic Resin Of Denture Base
مقایسه تاثیرسه نوع ماده‌ی تمیزکننده بر میزان تغییررنگ رزین آکریلی بیس دنچر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the Effect of Different Concentrations of Tetracycline And Different Washing Times On Bacterial Growth
بررسی تاثیر غلظت های مختلف تترا سایکلین و زمان های مختلف شستشو بر رشد باکتریال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Emdogain and Connective Tissue Graft (CTG) in Treatment of gingival recession
مقایسه تاثیرکلینیکی پروتئین‌های ماتریکس مینا با پیوند بافت همبند لثه در درمان تحلیل لثه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2012-2)


Central Giant Cell Granuloma In The Anterior Portion Of Maxilla-A Case Report
گزارش یک مورد ژانت سل گرانولومای مرکزی در ناحیه قدامی فک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Correlation Between Clinical And Pathological Diagnoses In Oro – Maxillary Biopsies (A retrospective 6 year-study)
بررسی میزان تطابق تشخیص کلینیکی و میکروسکوپی در نمونه های بیوپسی شده فک و دهان (بررسی گذشته نگر 6ساله)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of The Diagnostic Quality Of the Conventional and Digital Radiography in Detection of External Root Resorption Cavities (Invitro)
مقایسه قدرت دیجیتال رادیوگرافی و رادیوگرافی معمولی در تشخیص تحلیل خارجی دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of efficacy of the closed surface scaling in the treatment of Peri-Implant Diseases
بررسی تاثیر دبریدمنت مکانیکی به روش غیر جراحی در درمان بیماری های اطراف ایمپلنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Chewing Xylitol Gum on Plaque accumulation on teeth surfaces
بررسی تاثیر جویدن آدامس زایلیتول در کاهش تشکیل پلاک در سطوح صاف و اکلوزال دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inhibitory Effects of Plant Extracts Containing Thyme, Clore and Cinnamon Compared to Nystatin On Candida Albicans. (Invitro)
مقایسه تاثیر عصاره گیاهی آویشن، میخک و دارچین با نیستاتین بر میزان مهار کاندیدا آلبیکانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Dimensional Changes of Ariadent and Bayer Alginate Impression Materials (Invitro)
مقایسه تاثیر آلژینات آریادنت با بایر بر میزان دقت ابعادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of The Relation Between Vertical Growth Pattern And Pharyngeal dimensions in CL II/ DIV I Patients
بررسی رابطه الگوی رشد عمودی با ابعاد فضای حلقی در مبتلایان به مال اکلوژن CLII/DIV1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2011-11)


Clinicopathologic Analysis of 21 Cases of Calcifying Odontogenic Cyst
بررسی بالینی- پاتولوژیکی 21 مورد کیست ادنتوژنیک کلسیفیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

 Effect of Two Self-Adhesive Resin Cements (Biscem, Maxcem Elite) On Shear Bond Strength of Fiber Post to Dentin (In Vitro)
مقایسه دو نوع سمان Biscem Bisco و سمان Maxcem Elite Kerr در استحکام باند برشی پست فایبر با عاج دندان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Degree of Polymerization in Filtek P90 Composite Material Compared To Z250 Using DSC Method (An In vitro Study)
بررسی اثر کامپوزیت‌های Filtek P90 و Z250 بر میزان پلیمریزاسیون به روش DSC(مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Distolabial Angled Implants And Attachments On Retention Of Implant-Retained Overdenture
تأثیرانحراف دیستولبیالی ایمپلنتها و اتچمنتها بر میزان گیر و طول عمراوردنچرهای متکی بر ایمپلنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Stress level, its Sources and Related Factors Among Senior Dental Students at Islamic Azad University in year 2010
:بررسی میزان استرس،منابع و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی سال 1389
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation Of The Accuracy Of Digital Subtraction Radiography In The Diagnosis of Different Depths of Class III Caries (An Invitro Study)
بررسی قدرت رادیوگرافی دیجیتال تفریقی در تشخیص عمق های مختلف پوسیدگی کلاس 3 (مطالعه آزمایشگاهی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect Of Phase I Periodontal Therapy On Prevention Of Preeclampsia
بررسی تاثیر فاز اول درمان پریودنتال بر پیشگیری از پره اکلامپسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Adhesion of Candida Albicans to Acropars Softliner Vs. Molloplast B Softliner
مقایسه تاثیر 2 نوع Softliner آکروپارس و مولوپلاست B بر میزان چسبندگی کاندیدا آلبیکنس در مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2011-9)


Radiographic Evaluation of location and shape of mental foramen in selective Iranian Population
بررسی رادیو گرافیک موقعیت وشکل سوراخ چانه ای در جمعیت انتخاب شده ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation the effect of the Fissure Sealant performed in the community center in occlusal Caries Prevention of the First Permanent Molars
بررسی تاثیر فیشورسیلانت انجام شده در برنامه جامعه نگر در پیشگیری از پوسیدگی سطح جونده دندان های مولر اول دائمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Three Impression Taking Methods on Die Dimension Variation
مقایسه تاثیر سه روش قالبگیری برمیزان تغییرات ابعادی دای -مطالعه ازمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Calcium,Phosphor,Total Protein and Antioxidant Levels During Pregnancy
بررسی مقایسه‌ای میزان کلسیم، فسفر، پروتئین و آنتی‌اکسیدان تام بزاق درطی دوران بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the antimicrobial effects of dental disinfectant solutions with Nano silver on oral current bacteria
ارزیابی اثر ضد میکروبی نسبت‌های مختلف نانو سیلور با محلول‌های ضد عفونی کننده بر میزان باکتریهای شایع دهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy of reverse contrast option of digital radiography in detection of horizontal root fracture.( in vitro )
بررسی کارایی نرم افزار کنتراست معکوس رادیوگرافی دیجیتال در تشخیص شکستگی افقی ریشه -مطالعه آزمایشگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of MTA ,CEM and Geristore on Quantity of Human Gingival Fibroblasts Attachment
مقایسه سه ماده MTA ،CEM و GeriStore برمیزان کمی چسبندگی سلولهای فیبروبلاست لثه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Nano silver particles’ cytotoxicity on L929 fibroblast cells by MTT assey: an in vitro Study
بررسی سمیت نانو ذرات نقره بر روی سلولهای فیبروبلاست رده ی L929به روش MTT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2011-6)


Calcifying odontogenic cyst associated with complex odontoma-A case report
کیست ادنتوژنیک کلسیفیه همراه با ادنتومای کمپلکس – گزارش مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating efficacy of using facial shape in determining maxillary central form
بررسی قابلیت استفاده از فرم صورت در تشخیص فرم لبیال دندان پیشین مرکزی فک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Expresion of Ki67antigen in Oral and esophagus squamous cell carcinoma
بررسی فراوانی بروز انتی ‍ژنki67 دراسکواموس سل کارسینومای دهان و مری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

One year clinical & radiographic results of Immediate Implantation of molar teeth by Tapered wide platform Implants.
بررسی یکساله نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک کاربرد ایمپلنت های Tapered Wide platform در جایگزینی فوری دندانهای مولر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

prevalence of oral and maxillofacial manifestations in patients with multiple sclerosis.
فراوانی تظاهرات دهانی – صورتی در مبتلایان به مالتیپل اسکلروزیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalence and Etiology of Anterior Permanent Teeth Crown Fracture in Elementary Students in Rasht in 2007
بررسی شیوع و علل شکستگی تاج دندانهای قدامی دائمی در کودکان مقطع ابتدائی شهر رشت در سال 1386
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Salivary Alkaline Phosphatase in Periodontitis Patients and Healthy Subjects
مقایسه میزان الکالین فسفاتاز بزاقی در بیماران مبتلا به پریودنتیت وافراد سالم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between Crown Forms and Periodontium Biotype
بررسی اندازه و فرم تاج دندان و مورفولوژی پریودنشیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2011-3)


Benign Fibrous Histiocytoma of the tongue: A case report with immunehistochemical features
فیبروز هیستیوسایتومای خوش خیم دهانی: گزارش مورد و بررسی ایمونوهیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Serum vit E levels in Patients with recurrent aphtous stomatitis
ارزیابی ویتامینE سرم در مبتلایان به آفت دهانی عود کننده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Food Intake and Dental Caries in a group of Iranian Children in 2009
ارتباط میان دریافت مواد غذایی با پوسیدگی دندان در گروهی از کودکان ایرانی در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Oral and dental health and quality of life based on DIDL index
بررسی ارتباط سلامت دهان و دندان با کیفیت زندگی بر اساس شاخص DIDL
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Relationship between birth weight and eruption time of first deciduous tooth
بررسی رابطه وزن هنگام تولد با زمان رویش اولین دندان شیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of dental students’ attitude in regard to antibiotic therapy in endodontic treatments in Tehran dental schools
بررسی نگرش دانشجویان نسبت به آنتی بیوتیک تراپی ، در درمان های ریشه و عوامل مرتبط با آن در دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران در سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of tea and coffee on color change of two types composite resins: Nanofilled and Micro hybrid
بررسی اثر چای وقهوه بر تغییر رنگ کامپوزیت نانوفیلد و میکروهیبرید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Microbial aerosols in Dental departments of Islamic Azad University, Dental Branch, Tehran in 2009
بررسی آلودگی میکروبی هوای بخش های آموزشی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران د ر سال 1388
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Chemical and Mechanical Titanium Surface Treatment on fibroblast attachment and viability
تاثیر عملیات سطحی مکانیکی و شیمیایی ایمپلنت های تیتانیومی بر چسبندگی وبقای سلولهای فیبروبلاست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2010-12)


Sinonasal inverted papilloma with invasion to the skin and change to Squamous cell carcinoma
پاپیلوم معکوس سینوس با تهاجم به پوست صورت و تغییر به اسکواموس سل کارسینوما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of treatment needs and different performed treatments in the Dental School, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
بررسی نیازهای درمانی ودرمانهای مختلف انجام شده دریک دوره یکساله در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison the shade of upper central incisor with three shade guides
بررسی فراوانی رنگ دندان سانترال بالا با سه نوع نمونه رنگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of three cement type on FRC post retention
بررسی تأثیر سه نوع سمان زینک فسفات، گلاس آینومر ورزینی برریتنشن پست های FRC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The accuracy of linear tomography in mandibular width determination in superior border of mandibular canal
دقت توموگرافی خطی در ارزیابی پهنای مندیبل در محل بوردر فوقانی کانال مندیبولار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the effect of three self-etching bondings on human dentin shear bond strength and micro leakage
مقایسه تاثیر سه نوع باندینگ خود اچ شونده بر میزان ریز نشت و استحکام باند برشی عاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of patients’ satisfaction of departments in Islamic Azad University Dental branch, in 2009
بررسی میزان رضایتمندی بیماران از کلینیک های واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران و عوامل مرتبط با آن در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Microbiological and Clinical Effects of Metronidazole and ciprofloxacin
بررسی تأثیر سیپروفلوکساسین و مترونیدازول بر وضعیت کلینیکی و میکروبیولوژیک پریودنتیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

In vitro evaluation of Candida albicans adherence and growth on GC and Acropars soft liners
بررسی مقایسه میزان چسبندگی و رشد کاندیدا آلبیکانس بر روی سافت لاینرهای GC و اکروپارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ridge preservation with OSSEO+ compared to Cenobone for implant site development: a clinical and histologic study in humans
مقایسه OSSEO+ با CenoBone بر میزان حفظ و استخوان سازی ریج آلوئول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2010-8)


Evaluation of fluoride levels in drinking water sources of Neka,Jouybar and Savadkooh in 2008
متاستاز فولیکولرکارسینومای تیروئید به کام : گزارش یک مورد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of fluoride levels in drinking water sources of Neka,Jouybar and Savadkooh in 2008
بررسی میزان فلوئوراید آب آشامیدنی مناطق سکونت گاهی شهرستانهای نکا ، جویبار و سوادکوه در سال 1387
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Invitro Study of The resistance of three different fiber - posts to Fracture
مطالعه آزمایشگاهی مقایسه مقاومت به شکست سه نوع فایبرپست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of periodontopathogens and periodontal status in children under 13 years of age
بررسی شیوع باکتری های پریودنتوپاتوژن و وضعیت پریودنتال کودکان زیر13 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Incidence of relapse in Orthodontics Treatments and Related Factors
بررسی میزان Relapse درمان های ارتودنسی و عوامل مرتبط با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of realization rate of under curriculum at Tehran’s university's school of dentistry from 2001-2005
بررسی میزان تحقق اهداف برنامه آموزشی و عوامل مرتبط با آن در دانشکده های دندانپزشکی شهر تهران از دیدگاه فارغ التحصیلان سالهای 84-1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prevalance of Infraorbital Ethmoid (Haller’s) Air Cell on CT Image in Patients over 6 years of age
شیوع سلولهای اتموئید اینفرااربیتال (سلول های هالر) در تصاویر سی تی اسکن بیماران بالای 6 سال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of primary and secondary closure of surgical wound after impacted mandibular third molar removal on postoperative pain and swelling
مقایسه درد وتورم و تریسموس، پس از بستن زخم به صورت اولیه و ثانویه درجراحی مولر سوم فک پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Frequency of salivary gland tumors in two referral center of Qazvin university of Medical sciences from 1999 to 2009
فراوانی تومور های غدد بزاقی دردو مرکز ارجاع شهر قزوین طی سالهای 1388-1378
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles