مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- ثبت کد ارکید
هزینه چاپ مقاله، ارسال فرم تعهد نامه، ثبت کد ارکید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/4/12 | 
قابل توجه نویسندگان محترم مقالات مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
در صورت اصلاح نهایی مقاله خود لطفا اصلاحات نهایی را به آدرس پست الکترونیک  dentaliaugmail.com ارسال فرمائید. 

احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۱۰/۶۲۸۱۵مورخ ۹۸/۱۰/۴دانشگاه آزاد اسلامی مقرر گردید پس از بررسی اولیه و داوری های مقالات ، در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ در فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی هزینه چاپ مقاله را که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد را از طریق لینک زیر پرداخت نمایند، تا گواهی پذیرش مقاله صادر و مراحل بعدی انتشار مقاله انجام شود.
https://tms.iau.ir/dental/fa/form
توسط نویسندگان مسئول محترم پرداخت و فیش دریافتی به ایمیل فصلنامه به آدرس Dentaliaugmail.com    یا شماره ۰۹۳۹۶۳۰۱۸۷۵  واتس  آپ گردد و  فرم پذیرش نهایی مقاله جهت چاپ در فصلنامه به نویسنده مسئول ارائه می گردد از اینکه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی را جهت چاپ مقالات ارزشمند خود انتخاب کرده اید سپاسگزارم
 
سردبیر فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی
دکتر دنیا صدری

بسمه تعالی
فرم تعهد متقابل فصلنامه تحقیق درعلوم دندانپزشکی واحد دندانپزشکی و نویسندگان مقاله ها
عنوان مقاله:
 
 
نویسنده مسئول  (Corresponding  Author):
 
نام و نام خانوادگی و امضای نویسنده (گان) همکار به ترتیب توافق انجام شد.
۱-
۲-
۳-
۴-
۵-
نشانی محل کار نویسنده مسئول و سمت:
 
شماره تلفن نویسنده مسئول:
شماره موبایل:
نشانی پست الکترونیکی نویسنده مسئول:
نویسنده مسئول مقاله به نمایندگی از همکاران مقاله تایید می کند که مقاله فوق تا کنون در مجله دیگری چاپ نشده است و در طی آماده سازی در مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی به مجله دیگری ارائه نخواهد شد. در صورت بروز چنین شرایطی، در رابطه با مشکلات ناشی از Double Publication برای نویسندگان مقاله، مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت ناشی از این خطا برعهده نویسنده مسئول مقاله خواهد بود.
 
 
 
 
 
 
 
اینجانب ..............................نویسنده اصلی مقاله بالا ، متعهد می شوم این مقاله تا کنون در مجله یا سمینار داخلی و خارجی دیگری ارائه نشده است و تا زمان تایید نتیجه در هیات تحریریه فصلنامه تحقیق در علوم دندانپزشکی ،آن را به مجله دیگری ارائه نخواهم داد و هیچگونه تضاد منافی در رابطه با این مقاله وجود ندارد. اسامی نویسندگان همکار به ترتیب بالا مورد تائید میبا شد.
.
امضاء :                                                           تاریخ :                                                                 مسئولیت در مقاله :
 
امضای سر دبیر :                                                                                                                  تاریخ :
 
 ثبت کد ارکید:
به اطلاع کلیه نویسندگان میرساند با هدف فراهم‌سازی امکان شناسایی، تمایز و یکتاسازی اسامی نویسندگان مقالات، مقرر گردید از ابتدای سال ۱۳۹۷،‌ ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID برای تمامی نویسندگان مقالات مجلات علوم پزشکی کشور الزامی‌ گرددراهنمای دریافت شناسه ارکید از سایت زیر قابل دریافت است      https://orcid.org
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find-1.67.50.fa.html
برگشت به اصل مطلب