مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نویسندگان مقالات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  راهنمای نویسندگان مقالات وملاحظات اخلاقی:

  * مجله تحقیق درعلوم دندانپزشکی، مجله واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که با هدف ارتقاء سطح دانش دندانپزشکان و محققین این رشته از طریق انتشار نتایج حاصل از تحقیقات و مطالعات اساتید منتشر می گردد. این مجله آماده پذیرش مقالات پژوهشی اصیل ( Original article )، مقالات مروری ( Review article ) و گزارش مورد ( Case report ) و نامه به سردبیر ( Letter to editor ) می باشد.

کلیه نویسندگان مقالات میبایست نوع همکاری خود در تدوین مقاله را در فرم تاییدیه نویسندگان ذکر و امضا نمایند.خواهشمند است فایل پیش نیاز مقاله شامل عنوان مقاله -اسامی نویسندگان و امضای هرکدام در مقابل ان هنگام سابمیت مقاله ارسال گردد در غیر این صورت امکان سابمیت مقاله وجود ندارد.

امکان تغییر اسامی نویسندگان و جابجایی ترتیب آنها پس از سابمیت مقاله امکانپذیر نمی باشد.

هرنوع تضاد منافع و یا کمک مالی در انجام تحقیق میبایست ذکر شود.

مطالعاتی که نیاز به بررسی کمیته اخلاق دارند با شماره تاییدیه کمیته اخلاق قابل ثبت و داوری خواهند بود.

مطالعات کارآزمایی بالینی پس از ثبت در سایت www.irct.irودریافت کد مربوطه مورد ارزیابی قرار می گیرند.

  ** متن مقاله باید به زبان فارسی بر روی صفحه A4 با فاصله یک سانتی متر بین سطور در فضای word2007 با قلم B-Nazanin تایپ شود و حداکثر از 10 صفحه تجاوز نکند.

  *** مقاله پژوهشی اصیل باید مشتمل بر صفحات و مطالب زیر باشد :

  الف ) صفحه اول : شامل عنوان مقاله (به فارسی و انگلیسی)، نام و نام خانوادگی نویسنده (گان)، سمت و رتبه علمی آنها (به فارسی و انگلیسی)، محل خدمت ، تاریخ و محل پژوهش، آدرس کامل پستی، شماره تلفن، فکس و پست الکترونیک ( E-mail ) نویسنده مسئول باشد.

  ب ) صفحه دوم : خلاصه (فارسی و لاتین بین 150-250 کلمه بوده) و حاوی عنوان مقاله، سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، نتیجه گیری و کلید واژه ها باشد. کلید واژه ها می بایست مشتمل بر 3 الی 10 واژه کلیدی بوده و از واژه های فهرست Mesh (عناوین مباحث پزشکی) در اندکس مدیکوس استفاده شود.

  ج ) صفحه سوم : شامل متن مقاله و دارای مقدمه، مواد و روش ها، یافته ها، بحث، نتیجه گیری و منابع باشد.

  د ) جداول و نمودار ها : می بایست به صورت سیاه و سفید با کیفیت مطلوب و در صفحات جداگانه با ذکر شماره و عنوان آورده شود. از ارسال جداول یا نمودارهایی که محتوای آن ها در قسمت یافته ها در متن ذکرشده است خودداری شود. تعداد جداول و نمودار ها به ازای هر سه صفحه متن ارسالی یک مورد می باشد. هر جدول به طور جداگانه بر روی صفحه کاغذ مجزا و بطور یک خط در میان تایپ شود و جداول به صورت عکس ارائه نگردند. جداول، شماره گذاری متوالی شده و به نظم ارجاع به آنها در متن توجه شود و عنوان کوتاهی برای هر یک انتخاب شود. خطوط عمودی و افقی برای مجزا کردن بخش های جدول ضروری نیست فقط خطی که عناوین سر ستون‌ها را مجزا کند کافی است. در زیر نویس‌ همه اختصارهای غیر استاندارد، که در جدول استفاده شده است، توضیح داده شود.

  مقیاس‌های آماری برای دامنه تغییرات (مثل انحراف معیار، خطای استاندارد محاسبه و...) شناسایی و معین گردند. اطمینان حاصل شود که همه جداول در متن مورد ارجاع قرار گرفته باشند.

  ه ) عکس های ارسالی : باید دقیق، روشن و اصل باشد و از 12 × 8 سانتی متر بزرگتر نباشد ودرروی CD به صورت JPEG و یا TIFF باشد.

  مقاله مروری : شامل بررسی کلی یک موضوع جدید علمی می باشد و صرفا از نویسندگانی پذیرفته می شودکه تسلط کافی و سابقه طولانی در مورد آن موضوع خاص دارند.

  گزارش مورد : حتما از موارد بسیار نادر و جالب علوم دندانپزشکی باشد. چکیده این گونه مقالات شامل عنوان مقاله، مقدمه، معرفی مورد و کلید واژه ها می باشد. متن مقاله شامل مقدمه، شرح مورد، بحث و چکیده انگلیسی می باشد.

  روش نگارش مقالات : در این مجله بر مبنای اصول نگارش مقالات پزشکی بر اساس معاهده ونکوور است. ترتیب شماره گذاری منابع بایستی به ترتیب استفاده ازآنها در متن مقاله باشد که طبق دستور ونکوورتنظیم می گردد :

  شیوه نگارش فهرست منابع

  1- مقاله استاندارد نشریات :

  شش مولف اول را نام برده و سپس عبارت (و همکاران) را ذکر نمایید. آنگاه عنوان مقاله، عنوان خلاصه شده مجله، سال انتشار، شماره مجله و صفحات اول و آخر مقاله آورده شود. توجه خاص به نقطه گذاری در نوشتن مراجع ضروری است. در صورتی که تنها خلاصه مقاله مورد استفاده بوده است عبارت ( Abstract ) یا (چکیده) در انتهای مراجع آورده شود.

  Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Fried I HP, Ivanov E, et al. Childhood leukaemia in Europe after Chermoby l:5 year follow–up. Br J Cancer 1996;73:1006–12.

  2- سازمان به عنوان مولف:

  The Cardiac Society of Australia and New Zealand. Clinical exercise stress testing. Safety and performance guidelines. Med J August 1996; 164:282 – 4.

  3- هیچ مولفی داده نشده باشد، (گروه مولفین):

  Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J 1994; 84:15 .

  4- مقاله به زبان انگلیسی نیست:

  Ryder TE, Haukeland EA, Solhaug JH. Bilateral infrapatellar seneruptur hostidigere frisk Kvinne. Tidsske Nor Laegeforen 1996; 116: 41-2.

  5- ضمیمه مجله:

  Shen HM ، Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ Health Perspex 1994 ; 102 Suppl 1:275-82.

  کتاب‌ها و سایر منابع منوگراف :

  1- تدوین کننده یا گردآورنده به عنوان مولف:

  Noman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for eldrly people. New York: Churchill Livingstone ; 1996. P. 225-32.

  2- سازمان به عنوان مولف و ناشر:

  Institure of Medicine (US). Looking at the future of the Medicaid program. Washington: The Institute; 1992.

  3- فصل یک کتاب:

  Philips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors. Hypertension pathophsilogy, diagnosis and management. 2nd. New York: Raven Press; P: 465-78.

  4- مطالب کنفرانس:

  Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan . Amsterdam: Elsevier; 1996.

  5- بیانیه کنفرانس :

  Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection P, Privacy and security in medical Informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors, MEDINFO 92. Proceedings of the 7th world congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North _ Holland; 1992. P. 1561-5.

  6- پایان نامه :

  Kaplan SJ. Post – hospital home health care: the elderly access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ.; 1995.pages

  European association of oral medicine. Obstructive salivarydisease. Dental Medicine University of Zagreb, 2005.Avaiable at:WWW.eaom.net/PRVT.

  (تمام رفرنس های فارسی بایستی به صورت انگلیسی طبق فرمت مجله نوشته شود و در انتهای آن در کروشه کلمه [Persian] قید گردد)

7-استناد به وب گاه

نام نویسند(گان) یا شرح پدیدآور(نقطه، یک فاصله) عنوان(نقطه، یک فاصله) سال نشر (در صورت دسترس بودن (نقطه ویرگول) شماره قابها یا صفحات در داخل کروشه (نقطه، یک فاصله) Available at  (دو نقطه، یک فاصله) آدرس دسترسی (نقطه، یک فاصله) تاریخ دسترسی شامل ماه به طور کامل ( یک فاصله) روز (ویرگول ، یک فاصله) سال نشر (نقطه).

  

  

  زیرنویس نمودارها و تصاویر

  زیر نویس تصاویر را به طور یک خط در میان از آغاز یک صفحه جدا و با شماره‌های معمولی مربوط به ترتیب عکس‌ها تایپ کنند. وقتی از نمادها، فلش‌ها، شماره‌ها یاحروف برای شناسایی بخش‌های نمودارها و تصاویر استفاده می‌شود هریک به وضوح در زیرنویس تعیین شده وتوضیح داده شود.

  فرستادن مقاله به دفتر مجله

  فایل اصلی و فایل بدون نام نویسندگان همراه با نامه درخواست چاپ مقاله فوق در مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی که به امضای نویسندگان رسیده است و شامل موارد ذیل میباشد: 

  1-اطلاعات راجع به انتشار قبلی یا بار دوم یا ارائه مقاله به جای دیگر. در غیر این صورت در یک جمله قید شود که این مقاله به صورت همزمان برای مجله دیگری ارسال نشده و در مجله دیگری قبلاَ به چاپ نرسیده است.

  2-ذکر مسایل مالی یا دیگر مسایل که ممکن است تعارض منافع ایجاد کند.

  3-قید شود که مقاله توسط همه مولفین خوانده شده و تائید گردیده است و همه مولفین قبول دارند که مقاله نتیجه کار صادقانه آنها است و ترتیب قرار گرفتن نام مولفین را تائید می‌کنند.

  4-ذکر نام، آدرس و شماره تلفن رابط که مسئول ارتباط با سایر مولفین درباره مرور و تائید نهایی گواهی اسناد است.

  5-یادآوری می‌گردد که اصل مقاله باز گردانده نمی‌شود و هیئت تحریریه درپذیرش، رد، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن مقالات دارای اختیار کامل است.

  6- مسئولیت صحت یا سقم مطالب ذکر شده در مقاله بر عهده نویسندگان می باشد.

  7- مقالات آماده شده میبایست در فرمت 2007 wordبوده و پس از ثبت نام در پایگاه مجله ارسال شوند .فایل ارسالی اصلی باید شامل کل بخشهای مقاله از خلاصه تا مراجع باشد جهت انجام داوری الکترونیکی مقالات وجود نسخه فایل بدون نام نویسندگان و فایل پیش نیاز الزامی است وباید در محل مربوطه فراگذاری گردد.درصورت بروز مشکل میتوانید با شماره تلفن 22763449 و پست الکترونیک مجله dentaliau@gmail.com تماس حاصل فرمایید.

  فرآیند ارزیابی

  پس از دریافت مقاله توسط پایگاه مجله، ثبت شماره و تاریخ دریافت مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود.

  سردبیر مجله با مرور سریع مقاله تناسب محتوای مقاله را با چهارچوب مجله برآورد می‌کند. داوران هر مقاله نامشخص (محرمانه) باقی می‌مانند و ارزیابی مقاله به صورت [ قبول/ قبول به شرط اصلاحات جزئی/ قابل قبول در صورت اصلاحات کلی و مردود ] خواهد بود. سردبیر مجله سعی دارد که مراحل فوق حداکثر 90روز طول بکشد و  نویسنده 15 روز فرصت دارد اصلاحات را انجام دهدوفایل ویرایش شده را از طریق سایت مجله فراگذاری نماید.

  برای نویسنده مسئول هر مقاله به تعداد نویسندگان، از مجله حاوی مقاله مورد نظر ارسال می شود.

  نویسنده (گان) مقاله برای پیگیری فرایندچاپ یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند با سردبیر مجله از طریق شماره تلفن متعلق به 22763449 دفتر مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی تماس حاصل فرمائیدیا از طریق پست الکترونیکی DentalIAU@gmail.com پی گیری نمایند.

 نویسندگان مقالات پس از ارسال مقاله و قبل از تعیین تکلیف مقاله در مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی حق چاپ یا ارائه مقاله در کنفرانس های علمی را ندارد

  • در صورت انصراف نویسندگان از چاپ مقاله در مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی این امر حداکثر به مدت دو هفته پس از ارسال مقاله و با نامه کتبی انصراف به نام سردبیر و به امضای کلیه نویسندگان قابل اجرا می باشد.

  

  

  چاپ و انتشار مطالب مجله با ذکر ماخذ مجاز می باشد

  

  

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.48.15.fa
برگشت به اصل مطلب