مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  سر دبیر: دنیا صدری -استاد  گروه اموزشی اسیب شناسی فک و دهان دانشگاه ازاد اسلامی واحد دندانپزشکی تهران

۱عزت الله جلالیان : دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  Email:Dr-E-jalalianyahoo.com

۲مریم حوریزادگنج کار:استادیار گروه آموزشی ترمیمی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی Email: mahoorizadyahoo.com
۳حسن تراب زاده :دانشیار گروه  آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  Email: ۵htorabzadehgmail.com

 ۴ محمدجعفر اقبال: استاد گروه آموزشی اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی Email:Mje۷۸۲۰۰۲yahoo.com

 ۵ بهنام خسروانی فرد : دانشیار گروه آموزشی ارتودنسی واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی Email: behnamKhosravanigmail.com

۶احسان اثنی عشری:استادیار گروه آموزشی اندودانتیکس واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی Email: Ehsan-dmdyahoo.com

۷  ناهید عسکری زاده: دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهرانEmail: Nahidaskarizadehyahoo.com
۸افشین حراجی : استاد گروه آموزشی جراحی دهان، فک و صورت واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامیEmail: afshin-harajiyahoo.com
۹زهرا قربانی :دانشیار گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  Email:dryaszghyahoo.com  
۱۰مرضیه علی خاصی حبیب آبادی: استاد گروه پروتز های دندانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران Email:m_alikhasiyahoo.com
 ۱۱غلامحسین رمضانی: دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی Email: dr-ramezani۲۰۰۲yahoo.com

۱۲سعید سادات منصوری:دانشیارگروه آموزشی پریودانتیکس واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامیEmail: drsaeed-sadatmansouriyahoo.com
۱۳سولماز اسکندریون: استادیار گروه مواد دندانی Email:s.eskandariongmail.com-مرکز تحقیقات مواد دندانی-دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۴ آرش عزیزی : استاد گروه آموزشی بیماریهای دهان و فک واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامیEmail: drarashaziziyahoo.com

 ۱۵ نصرت ا.. عشقیار : استاد گروه آموزشی آسیب شناسی دهان و فک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهرانEmail: Eshghyarsina.tums.ac.irar-   

۱۶  احمدرضا طلائی‌پور: استاد گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی    Email: ar-talaiyahoo.com

                                                                                                                         Prof. S.G.Damle: Vice Chancellor Maharishi Markandeshwar Universit     Email: sgdamlegmail.com

 Prof.Madhusudan SundarRao Astekar: Institute of Dental Sciences, Bareilly International University, Bareilly (U.P), india  Email:Madhu.tanugmail.com    

Prof.Mandana Donoghue: BDS:MDS,PGDMLS; PGDHHM, Founder -Director Oral Pathology ۳۶۰&Virtual Dental Academy , College of  Dental Scieneces ,
Davangere India 

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.41.14.fa
برگشت به اصل مطلب