مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- درباره نشریه
نمایه سازی مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
The Journal of Research In Dental Sciences Indexed In EMRO,CINAHL,EBSCO,ISC,Index Medicus ,Index Copernicus ,Chemical Abstracts,DOAJ,Google Scholar and SID,MAgiran ,Iran Medex
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find-1.40.36.fa.html
برگشت به اصل مطلب