مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- درباره نشریه
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی دارای رتبه ی علمی-پزوهشی از یکصدو ششمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور میباشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی دارای رتبه ی علمی-پزوهشی از یکصدو ششمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور میباشد
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find-1.40.33.fa.html
برگشت به اصل مطلب