مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- درباره نشریه
رتبه ی علمی-پژوهشی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

شاپا چاپی:4676-2008

شاپا الکترونیک:7353-2228

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.40.27.fa
برگشت به اصل مطلب