مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  

  مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی

  (فصلنامه)

  شاپا چاپی: ۴۶۷۶-۲۰۰۸

شاپا الکترونیک: ۷۳۵۳-۲۲۲۸

  صاحب امتیاز:

  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دندانپزشکی

  مدیرمسئول:

  دکتر غلامحسین رمضانی

 استاد گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان

  واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

  سردبیر:

  دکتر دنیا صدری

  استاد گروه آموزشی آسیب شناسی دهان، فک وصورت

  واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر اجرایی:

دکتر پردیس اکبری 
واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

ویراستار فارسی/ادبی:
دکتر پردیس اکبری 

  

  نشانی دفتر مجله:

  تهران- خیابان پاسداران- نیستان دهم- پلاک۴

  دانشگاه آزاد اسلامی- واحد دندانپزشکی

  صندوق پستی: ۱۷۵/۱۹۵۸۵

  تلفن: ۲۲۷۶۳۴۴۹ ۲۱ (۹۸+)

  پست الکترونیک:

  DentalIAUgmail.com

  www.jrds.ir

  شمارگان: ۵۰

  امور چاپ:

  معاونت پژوهشی- دفتر مجله

مسئول سایت و صفحه آرایی: نسیم نراقیان 

طراحی جلد  :  فرزان منیعی

  چاپخانه:انتشارات دانشگاه ازاد اسلامی

نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find-1.40.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب