مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
این نشریه در سال 1383 در دانشکده دندانپزشکی ایجاد شد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی:
http://jrds.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب