:: دوره 16، شماره 1 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1398 ) ::
جلد 16 شماره 1 صفحات 51-59 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر کاربرد کامپوزیت های Filtek P90وp60 بر ریز نشت در حفرات کامپوزیتی کلاس II(مطالعه آزمایشگاهی)
دکتر هاله حشمت ، دکتر علی نصرتی، دکتر مریم حوری زاد گنج کار* ، دکتر پرستو بهروزی، دکتر مهشاد لسانی، دکتر ندا سنایی
واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
چکیده:   (2222 مشاهده)

خلاصه:

 سابقه و هدف:ریزنشت‌ در ترمیم‌های کامپوزیتی یکی از مشکلات متداول دندانپزشکی ترمیمی و از عوامل مهم عدم موفقیت ترمیم‌های کامپوزیت است. لذا دراین تحقیق میزان ریزنشت دونوع کامپوزیتFiltek p60, Filtek P90 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
موارد و روشها:در این تحقیق تجربی-  آزمایشگاهی  بر روی 48 عدد دندان پره مولر سالم حفره کلاس II بصورت  MOD  با ابعاد مشخص تهیه شد.کف ژنژیوال باکس در یک سمت mm1 زیر CEJو در سمت دیگر mm1 بالای CEJ بود. دندانها به سه گروه 16 تایی تقسیم و ترمیم به شرح زیر انجام انجام شد:
گروه A: کامپوزیت Filtek-silorane (3m, ESPE) به همراه باندینگ اختصاصیSilorane system adhesive self-etch primer & bond (3m, ESPE)
گروه B: کامپوزیت Filtek-silorane (3m, ESPE) به همراه باندینگ Adper single bond (3m, ESPE)
گروه C: کامپوزیت filtek P60(Bis-GMA) به همراه باندینگ Adper single bond (3m, ESPE)
نمونه ها به مدت 24 ساعت درمحلول نیترات نقره 50% وزنی و6 ساعت در محلول ظهور رادیوگرافی زیر نور UV قرار گرفته سپس صورت مزیودیستالی برش داده شدند و میزان ریزنشت به کمک استریومیکروسکوپ با در 4 رتبه 0و 1و 2 و 3 در لبه جنجیوالی حفرات ثبت و یافته‌ها با آنالیز آماری KrusKal-wallis و wilcoxan و سطح معنی داری0/05=P  ارزیابی شدند.
یافته‌ها:بیشترین ریزنشت مینایی مربوط به گروه C و کمترین مربوط به گروه Aبا باندینگ اختصاصی بود و تفاوت این گروه با سایر گروه ها از لحاظ آماری معنی دار بود. (0/05>P)
بیشترین ریزنشت عاجی مربوط بهB و کمترین مربوط بهAو تفاوت ریزنشت در گروه A با گروه B و C معنی دار بود. (0/05>P) ریزنشت عاجی در گروه B و C از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نشان نداد. (0/05>P)
نتیجه‌گیری:  نوع کامپوزیت و باندینگ بر میزان ریزنشت اثر داشت. کمترین ریزنشت در مارجین لثه ای صرف نظر از محل ختم آن مربوط به کامپوزیت سایلوران بیس و باند اختصاصی بود.

واژه‌های کلیدی: ریزنشت، کامپوزیت سایلوران بیس، نیترات نقره
متن کامل [PDF 290 kb]   (356 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: ترمیمیXML   English Abstract   Printدوره 16، شماره 1 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها