:: دوره 15، شماره 3 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی پاییز 1397 ) ::
جلد 15 شماره 3 صفحات 174-179 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی تراکم عروق خونی کوچک با استفاده ازمارکرCD34 درکارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن
دکتر علی کریمخانی، دکتر سیمین سامانی، دکتر مهرناز علیخاصی، دکتر آزاده زینب تی تی دژ، دکتر فائزه آزموده*
استادیار پاتولوژی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی قزوین ، Fa.azmoodeh@gmail.com
چکیده:   (2003 مشاهده)
خلاصه:
سابقه و هدف: آنژیوژنز در رشد وگسترش تومورهای بدخیم و همچنین مشی تومورنقش محوری دارد. با توجه به اینکه کارسینوم سلول سنگفرشی سر و گردن (SCC)  شایعترین بدخیمی حفره دهان است , مطالعه نقش آنژیوژنز در تعیین مشی     SCCاز اهمیت بسزایی برخوردار است . هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تراکم عروقی خونی کوچک (MVD) با فاکتورهای دموگرافیک بیماران درجه تمایز این تومور بود.

مواد و روش ها: دراین مطالعه توصیفی, تحلیلی تعداد 22 بلوک کارسینوم سلول سنگفرشی سروگردن از آرشیو بخش آسیب شناسی دهان, فک و صورت دانشکده دندانپزشکی قزوین استخراج شد و grading  لامهای هماتوکسیلین و ائوزین  آنها طبق طبقه بندی Broderتوسط پاتولوژیست انجام شد. بلوکها به روش ایمنوهیستوشیمی با آنتی بادی CD34 رنگ آمیزی شدند. در هر نمونه, سه ناحیه با رنگ پذیری شدید انتخاب و میانگین MVD  انجام شد. شمارش و محاسبه شد. آنالیز آماری داده ها با  آزمونهای Anovaو T Student با سطح معنی داری 0/05 انجام شد.
یافته‌ها: میزان تراکم عروقی در انواع Well diff SCC  برابر با 7/4±32/66 ودر انواعdiff   Moderate -Poor برابر با 7/1±43/2 بود (0/003=P) فاکتورهای دموگرافیک بیماران ارتباط معنی داری با میزان تراکم عروقی نشان ندادند. (0/05<P)
نتیجه گیری:  به نظر می­رسد با کاهش میزان تمایز در SCC  سر و گردن تراکم عروق خونی کوچک افزایش می­یابد.
کلمات کلیدی: نشانگرCD34 ,ایمنوهیستوشیمی, grade ,اسکواموس سل کارسینوما, آنژیوژنز
واژه‌های کلیدی: نشانگرCD34، ایمنوهیستوشیمی، grade، اسکواموس سل کارسینوما، آنژیوژنز
متن کامل [PDF 315 kb]   (338 دریافت)    
نوع مطالعه: مطالعه اصیل | موضوع مقاله: اورال پاتولوژیXML   English Abstract   Printدوره 15، شماره 3 - ( مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها